Kateřina Pevná je absolventkou Fakulty sociálních studií a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se profesně věnuje oblasti vzdělávání seniorů a mezigeneračnímu učení. Je autorkou řady odborných článků a publikací na tato témata. Od ledna 2021 je vedoucí Oddělení vzdělávání seniorů na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně a od roku 2022 také členkou Předsednictva Asociace univerzit třetího věku. V rozhovoru s ní se dostáváme nejen k tomu, že i v seniorském věku se člověk může vzdělávat, a to i se svými vnoučaty či dětmi.

Jak dlouho se Mendelova univerzita v Brně věnuje vzdělávání seniorů?

Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity v Brně byla založena v roce 2003, takže v příštím roce budeme slavit kulatiny. Od doby našeho prvního programu, který nesl název „Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí“ pravidelně vítáme v našich lavicích přes tisíc posluchačů za akademický rok.

Vedle univerzity třetího věku, ale realizujete také Mezigenerační univerzitu. V čem je propojování důležité a jak se ho daří realizovat?

V porovnání s naší Univerzitou třetího věku je naše Mezigenerační univerzita benjamínkem – funguje čtyři roky, ale i za tuto dobu se ukazuje, jak podstatné je vytvářet prostor pro mezigenerační setkávání. Prostor, ve kterém se mohou (v našem případě) prarodiče a jejich vnoučata na půdě naší alma mater nejen učit společně, ale zejména od sebe navzájem.

Jak taková výuka na mezigenerační univerzitě probíhá?

V tuto chvíli se mohou přihlašovat prarodiče se svými vnoučaty na dva vzdělávací programy. Oba mají stejnou strukturu. Setkání se uskutečňují vždy jednou za měsíc, a to v sobotu. Na tuto dobu je připraven program jednou z fakult Mendelovy univerzity v Brně nebo jejími přidruženými pracovišti. Ráda uvedu několik příkladů. Jedním z velmi oblíbených témat je Cesta mléka. Senioři a děti mohou navštívit náš Školní zemědělský podnik v Žabčicích, kde mohou poznat opravdu celý koloběh výroby mléka – od narození telete až po krabici mléka na regálu obchodu. Dalším oblíbeným tématem je mikrobiologie rostlin, kde společně zkoumají buněčnou strukturu vybraných rostlin za použití mikroskopů nebo také návštěva našich tematických zahrad na Zahradnické fakultě v Lednici, kde se společně učí řízkovat rostliny, sázet a pečovat o pokojovky nebo aranžovat řezané květy. Oba tyto programy jsou zakončeny slavnostním aktem v aule naší univerzity. Vzhledem k velkému zájmu pravidelně pořádáme také Prázdninovou mezigenerační univerzitu – takový třídenní příměstský tábor pro prarodiče a jejich vnoučata. Tuto naši vizi pravidelně podporuje také Magistrát města Brna, prostřednictvím svých dotací.

Jak na sebe generace reagují, překvapilo vás něco?

V médiích často slýcháme o krizi rodiny, o rozevírání nůžek mezi starší a mladší generací. Jsem ráda, že mohu naopak zažívat velmi pozitivní momenty. Například, když si vnučka uvědomí, co všechno její babička ví o zahradě, nebo jak složité zaměstnání vykonávala. A naopak, prarodiče bývají překvapeni, kolik toho jejich vnoučata zvládají ve škole a kolik různorodých koníčků mají. To pouto mezi generacemi je v tu chvíli až hmatatelné. A to je něco, co nám s kolegyní Lenkou Kamanovou dává v mezigeneračním vzdělávání smysl – možnost pomoci nabourat vzájemné předsudky či stereotypní představy, budovat respekt a toleranci.

Když se ještě vrátíme zpět k Univerzitě třetího věku, tam probíhá výuka jakým způsobem?

Na naší Univerzitě třetího věku si mohou zájemci vybrat z opravdu pestré nabídky kurzů, které odráží zaměření Mendlovy univerzity v Brně. Mohou si vybrat, jak studia víceletých kurzů, tak jednoletých nebo pouze semestrálních. Z jednoletých programů mohu zmínit například kurz Člověk a svět, ve kterém představujeme světovou geopolitickou situaci. V kurzu Stromy, les a krajina mohou senioři poznat tajemství lesa a života v něm nebo se v kurzu Léčivé rostliny dozvědět vše o bylinkách. Velmi populární je kurz Historie brněnského podzemí, který odkrývá tajemství Brna skrývající se pod povrchem. Vedle toho nabízíme také kurzy jazyků, aranžování nebo fotografie.

Letos jste uvedli několik novinek…

Postupně padá mýtus o velké přednáškové místnosti plné desítek seniorů, kteří pouze poslouchají frontální přednášku. Senioři už chtějí víc, něco zažít a prožít. Období pandemie COVID-19 přineslo do všech stupňů vzdělávání mnohé výzvy, seniorské vzdělávání nevyjímaje. Během posledních dvou let se začaly objevovat trendy, které budou pokračovat i v době postcovidové a déle. To, co dříve senioři vyžadovali jako jakýsi atribut jistoty, tedy dlouhodobější kurzy, dnes už spíše odmítají. Naopak vyžadují kurzy maximálně na jeden rok. Velký zájem je o kurzy, které v sobě kombinují nejen přednášky s hlubokou odbornou erudicí, ale rovněž kladou důraz na prožitek například ve formě různorodých terénních cvičení na zajímavá místa fauny a flóry. A na tyto nové impulsy reagují na naše novinky z poslední doby. Příkladem kurzu, který jde na U3V MENDELU tzv. s dobou je kurz Flóra Moravy. Čtyři odborné přednášky doplňují dva výjezdy do lokalit zajímavých z hlediska rostlinné skladby, kde si mohou senioři založit pod odborným vedením vlastní herbář. Obdobně postaveným kurzem je také kurz Vše o mléce. Jde o kurz, ve kterém senioři poznají mléko jako surovinu, ze které si v laboratořích vyrobí jogurt, čerstvý sýr či zmrzlinu, a v této produkci mohou pokračovat i v domácích podmínkách.

Máte v nabídce také nějaké online kurzy, jenž například rozhýbal až covid? Co pro vás vůbec ta covidová pauza znamenala?

Pro nás všechny to bylo asi velmi složité období. Obdobně, jako další formy a stupně vzdělávání, jsme měli nucenou pauzu v prezenční výuce, nebo byla prezenční výuka jiným způsobem regulována. My jsme se na tuto situaci pokusili podívat pozitivní optikou a rozhýbat něco, o čem už jsme delší dobu uvažovali, a tím je online výuka. Uvědomujeme si totiž, že řada seniorů (bez ohledu na covid) nemůže na prezenční výuku docházet. Důvodů je celá řada. Mohou to být zdravotní potíže, jako je snížená možnost pohybu, či omezení smyslových orgánů, např. sluchu. Vedle toho ale může být důvodem i péče o blízké. Velká skupina seniorů dnes patří do tzv. sendvičové generace, jejíž zástupci pečují, jak o své rodiče s omezenou soběstačností, tak o svá malá vnoučata. Online výuka tak přináší pro ně tolik zásadní flexibilitu – mohou si výuku pustit kdykoli z pohodlí domova. Během covidového období jsme vytvořili sadu online kurzů a jejich nabídka už se stala standardní součástí naší Univerzity třetího věku.

Jak a kde se mohou noví zájemci hlásit?

Noví zájemci najdou všechny potřebné informace, vč. aktuální nabídky, na našich webových stránkách univerzity, nebo případně mezigenerační univerzity. Zastavit se mohou samozřejmě i osobně. V případě víceletých a jednoletých kurzů nabídku zveřejňujeme vždy ke konci května. V tuto chvíli se ale zájemci mohou hlásit na semestrální kurzy, např. na jazykové kurzy, kurzy aranžování či zmiňovanou Flóru Moravy.

Musí za to platit, nebo je zdarma? Co vše musí zájemce splňovat?

Za studium na Univerzitě třetího věku se platí, ale řekla bych, že jsou to velmi přijatelné částky, které se již řadu let nemění. Uchazeči musejí být starší 50 let a mít středoškolské vzdělávání. Nejpodstatnější je ale chuť učit se, být otevřen novým poznatkům a také novým přátelstvím. Univerzity třetího věku jsou totiž nejen místem pro vzdělávání, ale také pro sociální kontakt.

Kde všude nyní výuka probíhá?

Výuka probíhá v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Jsem ale moc ráda, že můžeme nabídnout kvalitní vzdělávání seniorům také v řadě menších měst, a to prostřednictvím našich poboček. Tyto pobočky máme v Lednici, Vyškově, Kyjově, Rožnově pod Radhoštěm a v Bruntálu. A jak jsem již zmínila, díky nabídce online výuky, už u nás mohou senioři studovat z jakéhokoli koutu České republiky.

Funguje vám například také mezinárodní spolupráce?

Ano, velmi blízkou spolupráci máme se Slovenskem, konkrétně se Žilinskou univerzitou v Žilině, kde odpadá jazyková bariéra. Společně jsme tak v letošním roce realizovali online kurz Genetika a zdraví, kterého se účastnili jak čeští, tak slovenští senioři.

Mezinárodní spolupráce nás velmi obohacuje, proto se rádi zapojujeme do projektů Erasmus plus, které nám organizátorům dávají příležitost sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat a seniorům umožňují poznat jiné aktivity a způsoby vzdělávání. Jedním z takových projektů je projekt „Kompetentní trenér – bezpečný senior Výměna osvědčených postupů pro efektivní vzdělávání dospělých nad 55 let“, do něhož jsou zapojeny evropské univerzity třetího věku, a to konkrétně v Polsku, Slovensku, Rumunsku a Portugalsku. Projekt rozšiřuje znalosti a kompetence seniorů ve třech oblastech, kterými jsou právní vzdělání seniorů, IT bezpečnost seniorů a prevence kriminality páchané na seniorech. Součástí projektu je také možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit v jedné z partnerských zemí. V současné době se také rozbíhá projekt Erasmus +60, který je v jedné ze svých částí věnován mezigeneračnímu učení, ale nikoli v rodině, ale mezi studenty Mendelovy univerzity v Brně a posluchači Univerzity třetího věku.

Populace stárne a podobných projektů a programů bude stále více potřeba. Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Vždy se v našich plánech snažíme vycházet z toho, o co mají senioři největší zájem, který pravidelně zjišťujeme. Budeme se tedy orientovat na kurzy, které budou mít nejen informační hodnotu, ale budou také umožňovat seniorům něco si zkusit na vlastní kůži.

S projektem Senioři v krajích se loučíme. Spolupráce s vámi byla přínosná pro nás, naše partnery a spolupracovníky i „naše“ seniory. Měla byste pro nás a naše čtenáře nějaký vzkaz na závěr?

Pro nás byla spolupráce také velmi přínosná a věřím, že je v budoucnu na co navazovat. Vašim čtenářům přeji především pevné zdraví a chuť poznávat, protože vzdělávání je cesta, po které můžeme jít v každém věku.


O Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU

Institut celoživotního vzdělávání již od roku 2006 pomáhá růst znalostem studentů a posluchačů různého věku. Nabízí bakalářské studium v oblastech učitelství a neučitelské pedagogiky. Se studijními programy je úzce spojená i vědecko-výzkumná práce. Pro studenty, zaměstnance univerzity i veřejnost organizuje řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů.

Pro seniory, kteří chtějí smysluplně trávit svůj čas a poznávat nové přátele, organizuje vzdělávání formou Univerzity třetího věku. Na Mezigenerační univerzitě, kterou založili jako první na Moravě, mají prarodiče a jejich vnoučata možnost odhalovat tajemství rostlinné i živočišné říše. Seniorských vzdělávacích aktivit se účastnilo přes 18 000 lidí, přes 11 000 navštívilo Univerzitu třetího věku.

David Peltán, PR Senioři v krajích