Projekt Senioři v krajích

Otázky a odpovědi

O projektu

O co usiluje projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň?

Projekt usiluje o systémovou a metodickou podporu rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské a místní úrovni v návaznosti na strategický dokument Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 – 2017.

Jaké problémy projekt řeší?

Projekt reaguje na výzvy spojené s postupnou proměnou demografické struktury obyvatelstva ČR, kterou lze stručně charakterizovat zrychleným stárnutím populace, tj. zvyšováním počtu osob v seniorském věku při postupném úbytku osob v produktivním věku a poklesu počtu dětí.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je především formulace tezí státní sociální politiky v oblasti přípravy na stárnutí a (zejména metodická) podpora její implementace na úroveň vyšších územně samosprávných celků a následně na úroveň samosprávy, která je svou působností nejblíže občanům.

S kým projekt spolupracuje?
  • Krajské a obecní úřady
  • Neziskové organizace
  • Poskytovatelé sociálních služeb
  • Zaměstnavatelé
  • Seniorské organizace
  • Vysoké školy
Jak je projekt financován?

Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu.

Jsem občan a potřebuji vyřídit

Na koho se mám obrátit s vyřízením starobního důchodu?
Pokud potřebujete vyřídit žádost o starobní důchod, musíte se obrátit na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Žádost o starobní důchod se vyplňuje přímo s pracovníkem důchodového oddělení, proto je nutné se dostavit osobně nebo k úkonu zmocnit jinou osobu, a to na základě udělení plné moci.
Kdy mi vzniká nárok na starobní důchod a jak bude vysoký?

Nárok na starobní důchod vzniká dosáhnutím stanoveného důchodového věku a získáním potřebné doby důchodového pojištění. Pro vypočítání výše a vzniku nároku můžete vyzkoušet online důchodovou kalkulačku ČSSZ (zde https://eportal.cssz.cz/web/portal/duchodova-kalkulacka)

Mám nízký starobní důchod a po úhradě nákladů na bydlení mi nezbývá dostatek finančních prostředků, pomůže mi někdo?

Pokud vám po úhradě nákladů spojených s užíváním bytu nezbývá dostatek finančních prostředků na uspokojení základních životních potřeb, můžete se obrátit na kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu a požádat o informace o nároku na sociální dávky. Konkrétně se jedná o příspěvek na bydlení nebo příspěvek na živobytí. Bližší informace o vzniku nároku na tyto dávky naleznete také na webových stránkách Úřadu práce nebo MPSV.

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávka, která se poskytuje osobám z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Žádost o tuto sociální dávku se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele. Vznik nároku na příspěvek se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

Jsem senior a potřebuji se dopravit k lékaři, existuje jiný druh dopravy než veřejná doprava a taxi?

Pokud se potřebujete dopravit k lékaři nebo zdravotnického zařízení, můžete využít přepravních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Tuto službu většinou provozují města nebo příspěvkové organizace a cena pohybuje od 50 do 100 Kč. Pro více informací kontaktuje místně příslušný městský úřad.

Na koho se mohu obrátit v tíživé životní situaci?

Pokud se ocitnete v tíživé životní situaci nebo potřebujete poskytnout radu ohledně sociálních dávek, nevyhovujícího bydlení, dluhové problematiky nebo potřebujete radu v péči o osobu blízkou a sociálních služeb, můžete se obrátit na sociálního pracovníka ve vašem městě nebo obci. Sociální pracovník vám bezplatně poskytne veškeré potřebné informace a podporu.

Pečuji o osobu blízkou (seniora) a potřebuji vyhledat sociální služby v okolí bydliště, kde naleznu kontakty?

Kontakty na poskytovatele sociálních služeb vám může poskytnout sociální pracovník působící na městském úřadu, případně pověřený pracovník obecního úřadu nebo můžete využít interaktivní mapy například na webových stránkách Diakonie Českobratrské církve evangelické, pečujdoma.cz (https://www.pecujdoma.cz/), jejichž mapa vám usnadní vyhledat službu na základě životní situace s péči o osobu blízkou.

Mapa krajů

Informace o pobočkách, koordinátorech a kontaktech

Senioři v krajích - mapa kontaktů
Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost - logo
Ministerstvo práce a sociálních věcí-logo
Projekt - Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň - logo
Senioři v krajích logo

Webové stránky vznikly v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.