Nastal čas projektu Senioři v krajích k definitivnímu rozloučení. Jsme v místě, kdy se můžeme nebo musíme ohlédnout za uplynulými šesti lety naší práce. Je čas si zodpovědět, čeho jsme chtěli dosáhnout a čeho jsme dosáhli. Byla naše práce k něčemu?

Končil rok 2016 a vedení Ministerstva práce a sociálních věcí rozhodlo, že projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň se bude realizovat, a to ve všech krajích republiky. Projekt Senioři v krajích, jak se zkrácený název vžil, po dobu svého trvání od roku 2017 do června 2022 v působnosti všech krajů ČR docílil plošné osvěty politiky pro seniory, problematiky stárnutí populace a mezigenerační solidarity. Desítky souvisejících témat byly zpracovány v rámci kulatých stolů, kterými byly osloveny tisíce osob. Projekt se podílel na tvorbě koncepcí politiky stárnutí a rodinné politiky napříč generacemi ve většině krajů. Zároveň metodicky pomáhal stovkám obcí.

V projektu vznikla tzv. I.C.E. karta (Seniorská obálka) pro zvýšení bezpečnosti seniorů v domácnosti. S pomocí různých partnerů po celé republice (z řad sociálních služeb, seniorských klubů, obcí atd.) bylo seniorům rozdáno na několik stovek tisíc karet i s návody. Několik stovek tisíc seniorů bylo tímto nástrojem podpořeno. A co více může motivovat k další práci než odezva, že Seniorská obálka od začátku skutečně při zásazích záchranné služby pomáhá ty životy zachraňovat. Zároveň projekt Senioři v krajích dlouhodobou spoluprací podpořil dalších několik desítek seniorů jako tzv. podpořených osob v rámci monitorovacích listů.

V době koronavirové pandemie každý týden projekt připravoval pro pečující osoby, seniory a pracovníky v sociálních službách se seniory magazín Povzbuzení, jenž zábavnou i odbornou formou napomáhal k aktivizačním činnostem seniorů. V oblasti mezigeneračních vztahů projekt úspěšně inicioval kampaň Děti malují seniorům…, kdy v době pandemie alespoň „na dálku“ děti seniorům předávaly malovaná přáníčka k různým příležitostem (Svátek seniorů, Vánoce apod.). Těchto přáníček bylo seniorům doručeno napříč všemi kraji v ČR několik desítek tisíc.

Trvale byla odborná i laická veřejnost informována o tématech seniorské politiky pomocí pravidelného zpravodaje Senioři v krajích. Tematicky jsme se snažili nejen pomáhat přenášet příklady dobré praxe z jednoho kraje do dalších, ale také v odborné diskuzi otevírat nová témata. Vzpomínáme, jak jsme přišli na jedno z prvních jednání s nejmenovanou místostarostkou okresního města a ta po naší prezentaci hlavních úkolů a cílů projektu položila otázku, co je to age management? A právě ten se stal jedním z témat, která byla potřeba dostat do povědomí celé republiky, podařilo se nám to zajisté nejen mnohými kulatými stoly a diskuzemi, ale také podnětem ke vzniku ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+. Poprvé bylo uděleno v Jihočeském kraji a po dvou letech se k Jihočechům přidali i z Královéhradeckého kraje v letošním roce s prvním ročníkem vyhlášení soutěže pro zaměstnavatele, kteří mohou být inspirací v oblasti zaměstnávání osob 55+ pro ostatní zaměstnavatele v regionu.

Po projektu zůstane několik trvalých výstupů: Strategie přípravy na stárnutí populace, Metodická podpora obcí pro plánovaní seniorské politiky, Metodika Seniorské obálky a samotná obálka, neboli I.C.E. karta, několik zpracovaných analýz k tématům seniorské politiky, Sborník dobré praxe seniorské politiky a v neposlední řadě analýza a návrh na změnu financování sociálních služeb a dlouhodobé péče v ČR. Všechny tyto dokumenty naleznete i v následujících letech po skončení projektu na webu seniorivkrajich.mpsv.cz pod záložkou Soubory ke stažení.

Senioři v krajích je velmi náročné téma. Hned z prvního mapování potřebnosti v našich krajích bylo jasné, jak jsou naše kraje v mnohém rozdílné. Cílová skupina senioři je také velkým soustem, uvědomujeme-li si, jak rozmanitá, heterogenní skupina občanů „senioři“ jsou. Jsou senioři, kteří potřebují naši péči, jsou to však právě senioři, kterými by se měla vyspělá civilizace inspirovat a od kterých se máme co učit. Uvědomíme-li si stárnutí populace, kdy hovoříme o tom, že do 30 let lze předpokládat, že třetina všech lidí u nás bude starší 65 let, musíme si připustit, jak výrazně se charakter naší společnosti změní. V tom se zrcadlí jak pestré, těžko uchopitelné, a přesto (a možná i právě proto) tak důležité téma, politika stárnutí je. Mějme to na paměti a zkusme to v naší budoucí činnosti zohledňovat, ať už na úrovni státu, kraje, obce či vlastní rodiny!

Loučíme se, byla to krásná práce. Je nám smutno, že nebudeme pokračovat, ale věříme, že naše práce na vás zapůsobila a ve výsledcích tu bude stále přítomná.

Bohumila Anna Eisenhammer, Jana Fröhlichová, David Peltán
a tým věcného oddělení MPSV ČR