Ještě do pátku 30. září může veřejnost podat návrhy na Ocenění Rady za „Významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a řešení problematiky stárnutí a stáří“. Letos se soutěží v kategoriích: jednotlivec-profesionál, jednotlivec-neprofesionál a kolektiv.

Návrhy na ocenění musí obsahovat jméno a příjmení nominované osoby či název organizace, adresu místa trvalého pobytu či sídla organizace, telefonní číslo, e-mailovou adresu a zdůvodnění návrhu v rozsahu maximálně 300 slov. Návrhy zasílejte do 30. 9. 2022 na adresu: andrej.bardos@mpsv.cz.

V rámci svých aktivit oceňuje Rada pravidelně osobnosti, organizace a dalším subjekty za významný přínos ke zvýšení kvality života seniorů a k řešení problematiky stárnutí a stáří. Následné nominace vyhodnocuje porota ze zástupců Rady a MPSV ČR.

Cílem soutěže je zvýšení povědomí společnosti o problematice seniorů a stárnutí, motivovat seniory k aktivnímu stárnutí, ukázat na význam mezigenerační solidarity a mezigeneračního dialogu, na příkladech dobré praxe prezentovat, jak mohou být senioři prospěšní sobě i jiným a představit a ocenit nejlepší projekty popularizující problematiku stárnutí v České republice.

David Peltán, PR Senioři v krajích